C2a- TỬ VI ĐÔNG & TÂY PHƯƠNG NĂM 2013

Logo Tuvi Dphuong

XEM TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG QUÝ TỴ 2013

(lục thập hoa giáp)

C1 Ty

Giáp Tý (02.02.1984 – 19.02.1985) – Dương Nam

Giáp Tý (02.02.1984 – 19.02.1985) – Dương Nữ

Canh Tý (28.01.1960 – 14.02.1961) – Dương Nữ

Canh Tý (28.01.1960 – 14.02.1961) – Dương Nam

Bính Tý (19.02.1996 – 06.02.1997) – Dương Nam

Bính Tý (19.02.1996 – 06.02.1997) – Dương Nữ

Mậu Tý (10.02.1948 – 28.01.1949) – Dương Nam

Mậu Tý (10.02.1948 – 28.01.1949) – Dương Nữ

Nhâm Tý (15.02.1972 – 02.02.1973 ) – Dương Nam

Nhâm Tý (15.02.1972 – 02.02.1973) – Dương Nữ

SỬUC2 Suu

Ất Sửu (20.02.1985 – 08.02.1986) – Âm Nam

Ất Sửu (20.02.1985 – 08.02.1986) – Âm Nữ

Kỷ Sửu (29.01.1949 – 16.02.1950) – Âm Nam

Kỷ Sửu (29.01.1949 – 16.02.1950) – Âm Nữ

Quý Sửu (03.02.1973 – 22.02.1974) – Âm Nam

Quý Sửu (03.02.1973 – 22.02.1974) – Âm Nữ

Tân Sửu (15.02.1961 – 04.02.1962) – Âm Nam

Tân Sửu (15.02.1961 – 04.02.1962) – Âm Nữ

DẦNC3 Dan

Bính Dần (09.02.1986 – 28.01.1987) – Dương Nam

Bính Dần (09.02.1986 – 28.01.1987) – Dương Nữ

Canh Dần (17.02.1950 – 05.02.1951) – Duong Nam

Canh Dần (17.02.1950 – 05.02.1951) – Dương Nữ

Giáp Dần (23.01.1974 – 10.02.1975 )- Dương Nam

Giáp Dần (23.01.1974 – 10.02.1975) – Dương Nữ

Nhâm Dần (05.02.1962 – 24.01.1963) – Dương Nam

Nhâm Dần (05.02.1962 – 24.01.1963) – Dương Nữ

MÃOC4 Mao

Ất Mão (11.02.1975 – 30.01.1976) – Âm Nam

Ất Mão (11.02.1975 – 30.01.1976) – Âm Nữ

Đinh Mão (29.01.1987 – 16.02.1988) – Âm Nam

Đinh Mão (29.01.1987 – 16.02.1988) – Âm Nữ

Quý Mão (25.01.1963 – 12.02.1964) – Âm Nam

Quý Mão (25.01.1963 – 12.02.1964) – Âm Nữ

Tân Mão (06.02.1951 – 26.01.1952) – Âm Nam

Tân Mão (06.02.1951 – 26.01.1952) – Âm Nữ

THÌNC5 Thin

Bính Thìn (31.01.1976 – 17.02.1977) – Dương Nam

Bính Thìn (31.01.1976 – 17.02.1977) – Dương Nữ

Giáp Thìn (13.02.1964 – 01.02.1965) – Dương Nam

Giáp Thìn (13.02.1964 – 01.02.1965) – Dương Nữ

Mậu Thìn (17.02.1988 – 05.02.1989) – Dương Nam

Mậu Thìn (17.02.1988 – 05.02.1989) – Dương Nữ

Nhâm Thìn (27.01.1952 – 13.02.1953) – Dương Nam

Nhâm Thìn (27.01.1952 – 13.02.1953) – Dương Nữ

TỴC6 Ran

Ất Tỵ (02.02.1965 – 20.01.1966) – Âm Nam

Ất Tỵ (02.02.1965 – 20.01.1966) – Dương Nữ

Đinh Tỵ (18.02.1977 – 06.02.1978) – Âm Nam

Đinh Tỵ (18.02.1977 – 06.02.1978) – Âm Nữ

Kỷ Tỵ (06.02.1989 – 26.01.1990) – Âm Nam

Kỷ Tỵ (06.02.1989 – 26.01.1990) – Âm Nữ

Quý Tỵ (14.02.1953 – 02.02.1954) – Âm Nam

Quý Tỵ (14.02.1953 – 02.02.1954) – Âm Nữ

NGỌC7 Ngo

Bính Ngọ (21.01.1966 – 08.02.1967) – Dương Nam

Bính Ngọ (21.01.1966 – 08.02.1967) – Dương Nữ

Canh Ngọ (27.01.1990 – 14.02.1991) – Dương Nam

Canh Ngọ (27.01.1990 – 14.02.1991) – Dương Nữ

Giáp Ngọ (03.02.1954 – 23.01.1955) – Dương Nam

Giáp Ngọ (03.02.1954 – 23.01.1955) – Dương Nữ

Mậu Ngọ (07.02.1978 – 27.01.1979) – Dương Nam

Mậu Ngọ (07.02.1978 – 27.01.1979) – Dương Nữ

MÙIC8 Mui

Ất Mùi (24.01.1955.-.11.02.1956) – Âm Nam

Ất Mùi (21.01.1955 – 11.02.1956) – Âm Nữ

Đinh Mùi (09.02.1967 – 29.01.1968) – Âm Nam

Đinh Mùi (09.02.1967 – 29.01.1968) – Âm Nữ

Kỷ Mùi (28.01.1979 – 15.02.1980) – Âm Nam

Kỷ Mùi (28.01.1979 – 15.02 1980) – Âm Nữ

Quý Mùi (04.02.1943 – 24.01.1944) – Âm Nam

Quý Mùi (04.02.1943 – 24.01.1944) – Âm Nữ

Tân Mùi (15.02.1991 – 03.02.1992) – Âm Nam

Tân Mùi (15.02.1991 – 03.02.1992) – Âm Nữ

THÂNC9 Than

Bính Thân (12.02.1956 – 30.01.1957) – Dương Nam

Bính Thân (12.02.1956 – 30.01.1957) – Dương Nữ

Canh Thân (16.02.1980 – 04.02.1981) – Dương Nam

Canh Thân (16.02.1980 – 04.02.1981) – Dương Nữ

Giáp Thân (25.01.1944 – 12.02.1945) – Dương Nam

Giáp Thân (25.01.1944 – 12.02.1945) – Dương Nữ

Mậu Thân (30.01.1968 – 16.02.1969) – Dương Nam

Mậu Thân (30.01.1968 – 16.02.1969) – Dương Nữ

Nhâm Thân (04.02.1992 – 22.01.1993) – Dương Nam

Nhâm Thân (04.02.1992 – 22.01.1993) – Dương Nữ

DẬUC10 Dau

Ất Dậu (13.02.1945 – 01.02.1946) – Âm Nam

Ất Dậu (13.02.1945 – 01.02.1946) – Âm Nữ

Đinh Dậu (31.01.1957 – 17.02.1958) – Âm Nam

Đinh Dậu (31.01.1957 – 17.02.1958) – Âm Nữ

Kỷ Dậu (17.02.1969 – 05.02.1970) – Âm Nam

Kỷ Dậu (17.02.1969 – 05.02.1970) – Âm Nữ

Quý Dậu (23.01.1993 – 18.02.1994) – Dương Nam

Quý Dậu (23.01.1993 – 18.02.1994) – Dương Nữ

Tân Dậu (05.02.1981 – 24.01.1982) – Âm Nam

Tân Dậu (05.02.1981 – 24.01.1982) – Âm Nữ

TUẤTC11 Tuat

Bính Tuất (02.02.1946 – 21.01.1947) – Dương Nam

Bính Tuất (02.02.1946 – 21.01.1947) – Dương Nữ

Canh Tuất (06.02.1970 – 26.01.1971) – Dương Nam

Canh Tuất (06.02.1970 – 26.01.1971) – Dương Nữ

Giáp Tuất (10.02.1994 – 30.01.1995) – Dương Nam

Giáp Tuất (10.02.1994 – 30.01.1995) – Dương Nữ

Mậu Tuất (18.02.1958 – 07.02.1959) – Dương Nam

Mậu Tuất (18.02.1958 – 07.02.1959) – Dương Nữ

Nhâm Tuất (25.01.1982 – 12.02.1983) – Dương Nam

Nhâm Tuất (25.01.1982 – 12.02.1983) – Dương Nữ

HỢIC12 Hoi

Ất Hợi (31.01.1995 – 18.02.1996) – Dương Nam

Ất Hợi (31.01.1995 – 18 02 1996) – Dương Nữ

Đinh Hợi (02.01.1947 – 09.02.1948) – Âm Nam

Đinh Hợi (02.01.1947 – 09.02.1948) – Âm Nữ

Kỷ Hợi (08.02.1959 – 27.01.1960) – Âm Nam

Kỷ Hợi (08.02.1959 – 27.01.1960) – Âm Nữ

Quý Hợi (13.02.1983 – 01.02.1984) – Âm Nam

Quý Hợi (13.02.1983 – 01.02.1984) – Âm Nữ

Tân Hợi (27.01.1971 – 14.02.1972) – Âm Nam

Tân Hợi (27.01.1971 – 14.02.1972) – Âm Nữ

TỬ VI NĂM QUÝ TỴ 2013

12 CON GIÁP ĐÔNG PHƯƠNG

Mời bạn đọc cùng xem tử vi 12 con giáp năm 2013 Quý Tỵ. Chúc các bạn nhiều may mắn.

Tử Vi năm 2013 Quý Tỵ cho người tuổi TýH Dphuong

Tử Vi năm 2013 Quý Tỵ cho người tuổi Sửu

Tử Vi năm 2013 Quý Tỵ cho người tuổi Dần

Tử Vi năm 2013 Quý Tỵ cho người tuổi Mão

Tử Vi năm 2013 Quý Tỵ cho người tuổi Thìn

Tử Vi năm 2013 Quý Tỵ cho người tuổi Tỵ

Tử Vi năm 2013 Quý Tỵ cho người tuổi Ngọ

Tử Vi năm 2013 Quý Tỵ cho người tuổi Mùi

Tử Vi năm 2013 Quý Tỵ cho người tuổi Thân

Tử Vi năm 2013 Quý Tỵ cho người tuổi Dậu

Tử Vi năm 2013 Quý Tỵ cho người tuổi Tuất

Tử Vi năm 2013 Quý Tỵ cho người tuổi Hợi

Coi boi 3

TỬ VI TRỌN ĐỜI

12 CON GIÁP ĐÔNG PHƯƠNG

Tử vi trọn đời TUỔI TÝ: Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý

Tử vi trọn đời TUỔI SỬU: Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu

Tử vi trọn đời TUỔI DẦN: Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần, Nhâm Dần

Tử vi trọn đời TUỔI MÃO: Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão, Quý Mão

Tử vi trọn đời TUỔI THÌN: Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn, Nhâm Thìn

Tử vi trọn đời TUỔI TỴ: Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ, Quý Tỵ

Tử vi trọn đời TUỔI NGỌ: Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ

Tử vi trọn đời TUỔI MÙI: Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi

Tử vi trọn đời TUỔI THÂN: Bính Thân, Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Thân

Tử vi trọn đời TUỔI DẬU: Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu

Tử vi trọn đời TUỔI TUẤT: Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất

Tử vi trọn đời TUỔI HỢI: Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi

Logo Tvi TPhuong

XEM TỬ VI TÂY PHƯƠNG

Logo Tay Phuong 1

1/- TUỔI BẢO BÌNH : (Sinh từ 21/1 đến 18/2) – Bấm vào đường dẫn dưới :

Ngưòi tuổi này thường tỏ ra năng động, xây dựng những gì cần thiết cho bản thân và gia đình của họ.  Họ thích sự công bằng và đánh gía sự công bằng ấy qua hành động …

Aquarius (Bảo bình) – January 21 to February 18

2/- TUỔI SONG NGƯ : (Sinh từ 19/2 đến 20/3) – Bấm vào đường dẫn dưới :

Người tuổi Song ngư rất quảng đại, dễ mến, mềm mỏng và bao dung, họ có một lòng từ ái bao la, họ thường hay quên mình và để hy sinh cho người khác; đôi khi họ nhận chịu những thiệt …

Pisces (Song ngư) – February 19 to March 20

3/- TUỔI BẠCH DƯƠNG : (Sinh từ 21/3 đến 20/4) – Bấm vào đường dẫn dưới :

Người tuổi Miên dương là người thông minh, can đảm, thích mạo hiểm, có tài lãnh đạo chỉ huy.  Nhưng họ thường đề cao sự tự do cá nhân, đôi khi rất ngoan cố, độc tài.  …

Aries (Miên dương) – March 21 to April 20

4/- TUỔI KIM NGƯU : (Sinh từ 21/4 đến 21/5) – Bấm vào đường dẫn dưới :

Người tuổi Kim Ngưu là người chịu ảnh hưởng của Kim tinh, nên tính tình rất cứng cỏi, không sợ bất cứ trở lực nào.  Họ rất bền chí, dễ cảm thụ, thông cảm, nên được mọi …

Taurus (Kim ngưu) – April 21 to May 21

Logo Tay Phuong 2

5/- TUỔI SONG NAM : (Sinh từ 22/5 đến 21/6) – Bấm vào đường dẫn dưới :

Người tuổi Song Nam có khả năng quan sát, nhận thức và có trí nhớ rất tốt.  Việc học hỏi của họ rất dễ dàng nên sự thành công của họ không có gì khó khăn lắm.  Họ có …

Gemini (Song nam) – May 22 to June 21

6/- TUỔI BẮC GIẢI : (Sinh từ 22/6 đến 22/7) – Bấm vào đường dẫn dưới :

Người tuổi này là người có óc quan sát thực tế, thích học hỏi, nhưng rất bảo thủ và hay tự hào, đôi khi trở thành cố chấp và ương bướng.  Tuy thế, nhờ khả năng phân …

Cancer (Bắc giải) – June 22 to July 22

7/- TUỔI HẢI SƯ : (Sinh từ 23/7 đến 23/8) – Bấm vào đường dẫn dưới :

Người tuổi này là người tài trí, dũng cảm và đầy nghị lực.  Chủ tinh của họ là Thái dương tượng trưng cho sức mạnh, cho sự cứng rắn, luôn luôn gánh vác mọi việc và …

Leo (Hải sư) – July 23 To August 23

8/- TUỔI XỬ NỮ : (Sinh từ 24/8 đến 22/9) – Bấm vào đường dẫn dưới :

Người tuổi Xử nữ có tinh thần quảng đại, bao dung, lịch sự.  Bản chất của họ là trí thức, nhanh nhẹn và hoạt bát.  Họ rất khéo léo trong mọi công việc, và luôn luôn tuân theo nguyên …

Virgo (Xử nữ) – August 24 to September 22

Logo Tay Phuong 3

9/- TUỔI THIÊN XỨNG : (Sinh từ 23/9 đến 23/10) – Bấm vào đường dẫn dưới :

Người tuổi Thiên Xứng thường có nét quyến rũ đặc biệt nhờ dáng dấp lịch sự tao nhã.  Thiên xứng chịu ảnh hưởng nhiều bởi sao Kim tinh là sao tượng trưng cho tình yêu và nét đẹp.  …

Libra (Thiên xứng) – September 23 to October 23

10/- TUỔI HỔ CÁP : (Sinh từ 24/10 đến 22/11) – Bấm vào đường dẫn dưới :

Người tuổi này là mẫu người giàu nghị lực, thông minh, linh hoạt, nhiều sáng tạo, nhưng lại có nhiều tham vọng.  Bản tính thẳng thắn, dũng cảm, cương nghị giúp họ chấp nhận mọi gian …

Scorpio (Hổ cáp) – October 24 to November 22

11/- TUỔI NHÂN MÃ : (Sinh từ 23/11 đến 21/12) – Bấm vào đường dẫn dưới :

Người tuổi này rất nhiệt tình và lạc quan, có kiến thức, thích tự do, triết lý sống của họ là lanh lợi khôn khéo và hưởng thụ.  Họ có lòng tin, thích tìm hiểu và thông cảm …

Sagittarius (Nhân mã) – November 23 to December 21

12/- TUỔI NAM DƯƠNG : (Sinh từ 22/12 đến 20/1) – Bấm vào đường dẫn dưới :

Nguời tuổi này đặt nặng vấn đề danh vọng, đia vị xả hội lên trên hết.  Họ thường hay lợi dụng những cuộc giao tế để nâng cao đîa vị xẵ hội của họ lên.  Họ nghĩ rằng …

Capricorn (Nam dương) – December 22 to January 20

Xuân Mai – Quế Phượng (sưu tầm tổng hợp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: